Wydział Elektryczny
Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki


Faculty of Electrical Engineering
Department of Systems, Signals and Electronic Engineering

 


West Pomeranian University of Technology
Szczecin, Poland
 
Polska Sekcja AES

 

Audio Engineering Society
Polish Section

XIII Sympozjum
NOWOŚCI W TECHNICE AUDIO I WIDEO
Szczecin, 14-16.10.2010

XIII Symposium
NEW TRENDS IN AUDIO AND VIDEO

 
więcej zdjęć z sesji naukowych
więcej zdjęć z wycieczki po Szczecinie
więcej zdjęć z rezerwatu przyrody Świdwie


STRONA INFORMACYJNA Z MAPKĄ I OPISEM KOMUNIKACJI W SZCZECINIE


ORGANIZATORZY
ORGANIZERS


Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Department of Systems, Signals and Electronic Engineering
Faculty of Electrical Engineering
West Pomeranian University of Technology


Polska Sekcja AES

Audio Engineering Society
Polish Section


KOMITET NAUKOWY

SCIENTIFIC COMMITEE

Prof. dr hab. inż. Stefan Weyna  (przewodniczący / chairman)
Prof. dr hab. inż. Jan Andrzej Adamczyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
Dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka
Doc. dr inż. Janusz Renowski
Prof. dr hab. inż. Marek Domański
Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
Prof. dr hab. inż. Jan Purczyński
Prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Zaremba
Prof. dr. hab. inż. Jan ZarzyckiKOMITET ORGANIZACYJNY
ORGANIZING COMMITEE
Dr inż. Witold Mickiewicz (przewodniczący / chairman)
Dr inż. Jerzy Sawicki (sekretarz / secretary)
Dr inż. Marek Jaskuła
Dr inż. Eugeniusz Kornatowski

Adres do korespondencji
Correspondence address
dr inż. Jerzy Sawicki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Elektryczny
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

tel. / phone:
(+48) 91 449 52 03
(+48) 91 449 52 07

e-mail:
ntiav2010@zut.edu.pl
www: www.ntiav2010.zut.edu.pl
PODSTAWOWE INFORMACJE
GENERAL INFORMATIONS

Sympozjum odbędzie się w terminie 14-16 października 2010 na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tematyka sympozjum obejmuje wszystkie zagadnienia techniki audio i wideo. Przewidziane są sesje tematyczne i plakatowe. Nadesłane artykuły (po pozytywnej recenzji) zostana opublikowane w Materiałach z Sympozjum NTIAV 2010 oraz w czasopiśmie "Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania" nr 1/2011 (potwierdzenie przyjęcia do druku w czasopiśmie autorzy otrzymają podczas sympozjum). Sympozjum prowadzone jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

The symposium will be held in Szczecin (Poland) at the West Pomeranian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, October 14-16, 2010. The symposium topics cover all branches of audio and video. The section and poster sessions are foreseen. The contributed papers will be published in the Proceedings of the XIII NTIAV 2010 (after positive review). The official Symposium languages are Polish and English.


WAŻNE DATY
DEADLINES

Zgłoszenie uczestnictwa / application form: 30.06.2010
Nadesłanie kompletnych artykułów / the papers for printing: 30.06.2010

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
APPLICATION FORM

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przesyłając pocztą elektroniczną następujące dane: imię i nazwisko, nazwa uczelni/firmy, adres, telefon, tytuł referatu oraz streszczenie.

Application form can be sent via e-mail and should include: name, affiliation, correspondence address, phone number, title and abstract of the paper.

Zgłoszenie uczestnictwa / Application form: ntiav2010@zut.edu.pl


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
INSTRUCTION FOR AUTHORS

Szablon do sformatowania tekstu artykułu - do pobrania

INFORMACJA O AKCEPTACJI ARTYKUŁÓW
do / until: 6.09.2010
 
OPŁATY
SYMPOSIUM FEE

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w pełnym programie Sympozjum oraz materiały konferencyjne w formie drukowanej. Opłata nie obejmuje zakwaterowania i śniadań.
The  fee covers the full symposium program attendance and printed version of symposium proceedings. The fee doesn't include accommodation and breakfast.

do / until: 17.09.2010:

- uczestnicy / participants - 500 zł,-

Opłatę należy wnieść na konto / the fee should be paid to:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr rachunku bankowego:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
NIP 852-254-50-56

Bank Zachodni WBK SA 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

z dopiskiem: NTIAV2010 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika